Tag: pape

Neo-Concrete Manifesto (1959)

Ferreira Gullar
tags: , , , , , ,
Top